dimanche 24 septembre 2017

KANNER SECOND HAND / BROCANTE POUR ENFANTS : 14.10.2017 am/au Centre Prince Henri, Walferdange

Eisen traditionellen KANNER SECOND HAND wäert dësst Joër den Samsdëg, 14. Oktober am Centre Prince Henri zu Walfer vun 10.00 Auer bis 15.00 Auer stattfannen.
D'Exposants'ën kënnen ab 9.00 Auer ooflueden (Accès via d'Haaptstrooss, Bushaltestell)
Ab dem 1. Oktober kënnt dir via dem Link hei drënner 1 oder 2 Dëscher reservéieren.

Den APEW-Team


Notre traditionelle brocante pour enfants se déroulera le 14 octobre de 10.00 heures à 15:00 heures au Centre Prince Henri à Walferdange.
Les exposants pourront accéder au site à partir de 9.00 heures. (accès via la route de Diekirch,  arrêt d'autobus)
À partir du 1er octobre, vous pouvez réserver 1 ou 2 tables directement via le lien ci-dessous.

L'Équipe APEW

Unmeldung / Inscription
dimanche 21 février 2016

SEMINAR FAPEL - APEW : Erziehung zwischen Freiräumen und GrenzenSEMINAR FAPEL - APEW
Erziehung zwischen Freiräumen und Grenzen

Wann ermöglichen Eltern ihrem Kind Freiräume, wann setzen sie Grenzen ? Und wie können sie bei Überschreitungen der gesetzten Grenzen reagieren?

Ist es möglich, die Eigenständigkeit von Kindern zu fördern und gleichzeitig Grenzen zu setzen und Kinder auch zu fordern?

In dem Elternseminar werden wir uns gemeinsam mit Alltagssituationen und mit Handlungsmöglichkeiten zwischen Freiraum und Grenzen beschäftigen.

Methoden: Vortrag, Diskussion, Austausch                                      

Sprachen: Deutsch / Luxemburgisch

Samstag, 19. März 2016                09.00-13.00 Uhr                               

 Organisation: FAPEL / APEW

Ort: Centre Prince Henri 3, rte de Diekirch L-7201 Walferdange

Referentin : Ingrid Sauer, Diplom-Sozialpädagogin

Anmeldung bei der FAPEL: fapel@education.lu  oder  Tel: 46 60 96

lundi 1 février 2016

cours d'appui et aide à domicile


AIDE POUR APPRENDREÊtes-vous intéressés à ce qu’une/un élève de Lycée
 aide votre enfant à apprendre et a faire ses devoirs?

L’association des parents d’élèves de Walferdange a établli une liste d’élèves de lycée à partir de la classe de 4e/10e, qui habitent la commune de Walferdange et qui sont prêts à aider des enfants de l’école fondamentale à apprendre et à faire leurs devoirs. Ces élèves ont reçu une courte formation.

La liste est disponible auprès de la commune de Walferdange et sur le site Internet de l’association des parents d’élèves de Walferdange.

Les parents intéressés peuvent se mettre d’accord directement avec les élèves de lycée en ce qui concerne les horaires et les tarifs.
Ci-après les coordonnées des élèves:


Léierhëllef


LÉIERHËLLEFSidd dir drun interesséiert, dass eng Lycéesschülerin / e Lycéesschüler ärem Kand beim Léieren an bei den Hausaufgaben hëlleft?

D’Walfer Elterevereenegung huet eng Lescht opgestallt, mat Lycéesschüler ab 4e/10e , déi an der Walfer Gemeng wunnen an déi bereet sinn Kanner aus der Grondschoul beim Léieren an bei den Hausaufgaben ze hëllefen. Dës Schüler hunn och eng kuerz Formatioun krut.

D’Lëscht ass bei der Walfer Gemeng an um Internetsite vun der Walfer Elterevereenegung ze kréien.

D’Horairen an d’Tariffer kennen déi interesséiert Elteren direkt mat den Lycéesschüler ofmaachen.
Heibai d'Koordonnéën vun den vereenzelten Schüler:jeudi 24 décembre 2015